Get Adobe Flash player
 • -ukladanie-paneli.jpg
 • bialy-montaz.jpg
 • docieplanie-domow.jpg
 • elektryka.jpg
 • nadzor-budowlany.jpg
 • oswietlenie.jpg
 • podwieszanie-sufitow.jpg
 • tdocieplanie.jpg
 • tynki-strukturalne.jpg
 • ukladanie-wykladzin.jpg
 • wylewki.jpg

Witamy pa?stwa na naszej stronie i zapraszamy do zapoznania si? z ofert? naszej firmy.

Zak?ad powsta? w 2002 roku i ?wiadczy swym klientom us?ugi konserwatorskie i oglnobudowlane.Nasz? podstawow? specjalizacj? i trwa?? przewag? konkurencyjn? staramy si? budowa? w oparciu o zaufanie naszych klientw, indywidualne do nich podej?cie i d??enie do profesjonalizmu. Prby rozwini?cia naszej dzia?alno?ci staramy si? robi? stopniowo i rozwa?nie, tak aby skutecznie wdra?a? nowych pracownikw i nie obni?a? dotychczasowej jako?ci ?wiadczonych us?ug.

Oceniam, i? sukces mojej firmy na rynku w du?ej mierze zawdzi?czam osobistemu ?wiadczeniu us?ug, b?d? je?eli nie jest to mo?liwe to osobistemu nadzorowi nad pracami wykonywanymi przez moich pracownikw oraz umiarkowanym cenom. Ostateczna cena jest pochodn? czasu pracy oraz zakresu us?ug i ustalana jest ka?dorazowo indywidualnie z klientem.

?wiadczymy us?ugi jednorazowe dla klientw indywidualnych i instytucjonalnych, ale niejednokrotnie wsp?praca z klientami polega na ?wiadczeniu wybranych us?ug w oparciu o podpisane d?ugookresowe umowy. Przy wsp?pracy d?ugookresowej, zak?ad specjalizuje si? w obs?udze firm zwi?zanych w swej dzia?alno?ci z obs?ug? klienta indywidualnego. Przyk?adowe obs?ugiwane bran?e to g?wnie: gastronomia, niepubliczne zak?ady opieki zdrowotnej, us?ugi finansowe oraz handel detaliczny.

Listy referencyjne przyk?adowych firm ze wspomnianych bran? zamieszczono w rozdziale Referencje.